• Slider 1

Algemene voorwaarden

Bonnet & Partners Accountants B.V.


1. ALGEMEEN
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft;
Opdrachtnemer: Bonnet & Partners Accountants B.V.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De Gedrags- en Beroepsregels voor Opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.

3. OFFERTES
3.1 Alle onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De door Bonnet & Partners Accountants B.V. gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bonnet & Partners Accountants B.V. is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Bij een samengestelde prijsopgave gelden de opgegeven deelprijzen slechts indien voor de gehele prijsopgave opdracht wordt verstrekt. De prijzen in de genoemde offerte zijn in de aldaar aangegeven valuta en gelden exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de offerte en komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de bevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. De offerte is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De offerte wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Mocht de opdracht mondeling zijn verstrekt zonder schriftelijke offerte dan komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat de Opdrachtnemer de opdracht aanvaardt.
4.3 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
4.4 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

5. MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER
5.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
5.2 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
5.3 Ingeval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
5.4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
5.5 Opdrachtgever voorziet Opdrachtnemer van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren, in het bijzonder het gebruik van computer- en telefoon-faciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde computerfaciliteiten, is Opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor afdoende back-up, veiligheid en viruscontroleprocedures. Opdrachtnemer zal viruscontroleprocedures toepassen wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.
5.6 Opdrachtgever zal het benodigde personeel inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de offerte. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat zijn personeel over voldoende vaardigheden en ervaring beschikt. Indien Opdrachtgever het benodigde personeel niet kan inzetten, is Opdrachtgever verplicht om ander aanvullend of ander kundig personeel in te zetten.
5.7 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikkinggestelde originele bescheiden met een formele status, zoals notariële akten, beschikkingen en overheidsvergunningen, aan Opdrachtgever geretourneerd. Waar noodzakelijk voor onderbouwing van de deugdelijkheid van verrichte werkzaamheden worden van deze originele bescheiden kopieën opgenomen in de werkdossiers.
5.8 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
6.1 Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
6.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(s)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. In geval medewerk(s)er(s) met naam worden genoemd in de offerte, wordt al het redelijkerwijs mogelijke gedaan te verzekeren dat de betreffende medewerk(s)er(s) beschikbaar is (zijn) voor het verrichten van de werkzaamheden. De duur van de opdracht heeft belangrijke invloed op voornoemde intentie van Opdrachtnemer.
6.3 Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf instemming heeft verleend. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Opdrachtnemer.
6.4 Indien Opdrachtgever derden, niet zijnde een aangeslotene bij Bonnet & Partners Accountants B.V., bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Opdrachtnemer.

7. GEHEIMHOUDING
7.1 Tenzij er sprake is van een wettelijke- of beroepsplicht tot bekendmaking, is Opdrachtnemer/ zijn de door Opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s) verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
7.2 Behoudens toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
7.3 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken.
7.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
7.5 Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of in licentie zijn gegeven. Alle overige intellectuele eigendomsrechten, die reeds voor de datum van deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer in eigendom toebehoorden (of aan Opdrachtnemer in licentie zijn gegeven) blijven aan Opdrachtnemer (c.q. aan licentiegever) toebehoren.
8.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing.
8.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

9. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
9.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen u en wij door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
9.2 U en wij zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van ons ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
9.3 Zowel u als wij zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van ons verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.
9.4 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

10. HONORARIUM
10.1 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
10.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen in de offerte.
10.3 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met onkosten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

11. BETALING
11.1 Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
11.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de onder 10.1 genoemde termijnen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
11.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.
11.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
11.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

12. RECLAMES
12.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
12.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
12.3 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

13. LEVERINGSTERMIJN
13.1 Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
13.2 Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
13.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

14. OPZEGGING
14.1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
14.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever alsmede recht op vergoeding van additionele kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst, bijvoorbeeld kosten met betrekking tot onderaanneming, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt bij (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
14.4 De Overeenkomst mag door ieder der partijen schriftelijk (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval dat de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de ene partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de andere partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van één der partijen.
14.5 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten van de andere partij onverwijld aan die andere partij terug te geven, onder het voorbehoud dat Opdrachtnemer van elk document waarop de werkzaamheden zijn gebaseerd een kopie mag achterhouden, die bestemd is voor de administratie van Opdrachtnemer.

15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk, voor zover deze door haar (beroeps)aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt, tot maximaal de door de verzekeraar gedane uitkering.
15.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot één van de bedragen zoals in sub a, sub b, sub c en sub d van dit artikel is vastgelegd.
Sub a In het geval van een opdracht tot Interim Management is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal éénmaal het bedrag van het honorarium, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, voor de desbetreffende opdracht over de laatste drie maanden, tenzij er aan de zijde Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Sub b In het geval van een adviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, dat Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Bij een adviesopdracht die een langere doorlooptijd heeft dan een half jaar, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden van die opdracht.
Sub c In het geval van een belastingadviesopdracht is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium, althans dat gedeelte van het honorarium waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar dat Opdrachtgever heeft betaald of nog verschuldigd is, met een maximum van twaalfduizendvijfhonderd euro, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
Sub d In het geval van een opdracht tot controle van financiële verantwoordingen is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal tweemaal het bedrag van het honorarium, althans dat gedeelte van het honorarium waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van Opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
15.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Opdrachtnemer. Deze bepaling is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
15.4 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

16. VERVALTERMIJN
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

17. AFSTAND VAN RECHTEN
Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst door Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

18. CONVERSIE
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

19. NAWERKING
De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

20. STRIJDIGE CLAUSULES
In het geval deze algemene voorwaarden en de offerte onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de offerte opgenomen voorwaarden.

21. OVERNAME PERSONEEL
Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij.

22. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
22.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het daartoe bevoegde arrondissement.
22.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd overeen te komen om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Online boeken

Gratis en vrijblijvend een gesprek

Gratis en vrijblijvend een gesprek aanvragen voor ondernemers?
Klik hier!

Inloggen bij loket.nl

 
 
 

    

 

CONTACT

Mail ons: info-bp@konings-meeuwissen.nl

Bel ons: 0412-632905