• Slider 1

Privacyverklaring

Bonnet & Partners Accountants B.V.


Bonnet & Partners Accountants B.V., gevestigd te Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bonnetenpartners.nl
Obrechtstraat 21
5344 AT Oss
0412 – 630 695

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, schriftelijk (inclusief e-mail) en/of telefonisch verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (uitsluitend bestemd voor fiscale doeleinden)
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van de met u overeengekomen werkzaamheden
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals vermeld in het Burgerlijk Wetboek
 • Gegevens die wij nodig hebben voor uw fiscale aangiften
 • Verzenden van nieuwsbrieven of andere informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening, inclusief facturering en de incasso hiervan, uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons kantoor) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Voor de uitoefening van onze functie bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren daarbij tenminste de wettelijke en tuchtrechtelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bonnet & Partners Accountants B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@bonnetenpartners.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via uw contactpersoon bij ons kantoor of via info@bonnetenpartners.nl

Online boekenGratis en vrijblijvend een gesprek

Gratis en vrijblijvend een gesprek aanvragen voor ondernemers?
Klik hier!

Inloggen bij loket.nl

 
 
 

    

 

CONTACT

Mail ons: info-bp@konings-meeuwissen.nl

Bel ons: 0412-632905